REGULAMIN korzystania z lokali oferowanych przez BocaHouse.pl z dnia 12 października 2015 r.

§ 1. Wprowadzenie

Poniższe warunki i postanowienia, które mogą być sporadycznie zmieniane, mają zastosowanie do wszystkich dostępnych za pośrednictwem strony www.bocahouse.pl usług. Wchodząc, przeszukując oraz korzystając z naszego Serwisu i/lub dokonując Rezerwacji potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki i postanowienia.

§ 2. Definicje

[Definicje] Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Cena najmu – całość kwoty za wynajem Lokalu na cele turystyczne na okres wskazany w Zapytaniu przez Klienta widniejąca w Potwierdzeniu Rezerwacji; Cena najmu nie obejmuje kwoty kaucji ani ewentualnych opłat dodatkowych, uzależnionych od korzystania przez Klienta ze świadczeń dodatkowych;

2. Gospodarz – osoba odpowiedzialna za przekazanie kluczy w dacie przyjazdu oraz odbiór Lokalu po zakończonym okresie najmu, organizująca sprzątanie, utrzymanie nieruchomości w odpowiednich warunkach, a także za odbiór ewentualnych opłat dodatkowych.

3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która nie została ubezwłasnowolniona ani częściowo ani całkowicie, dokonująca Rezerwacji w ramach Serwisu, której dane zawarte są w formularzu Rezerwacji;

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zawierająca umowę najmu z Organizatorem, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Lokal – nieruchomość oferowana przez Organizatora do najmu w celach turystycznych;

7. Organizator – Paweł Hammer prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rimac Paweł Hammer z siedzibą w Warszawie, ul. Sokratesa 13c/197, 01-909 Warszawa, NIP: 865-210-49-71, świadczący w oparciu o Serwis usługi pośrednictwa w zawieraniu umów najmu lokali wypoczynkowych na potrzeby turystyczne, upoważniony do zawierania takich umów oraz do pobierania opłat.

8. Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, określający zasady, którymi kieruje się Organizator celem zapewnienia ochrony danych Klienta;

9. Potwierdzenie Rezerwacji – dokument przedstawiany przez Organizatora Klientowi w odpowiedzi na wystosowane przez Klienta Zapytanie, zawierający informacje dotyczące możliwości i szczegółowych warunków najmu, stanowiący w przypadku jego zaakceptowania przez Klienta poprzez wpłacenie przez niego zaliczki Rezerwację;

10. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Lokali wynajętych w ramach internetowego serwisu www.bocahouse.pl stanowiący wraz z Potwierdzeniem Rezerwacji umowę najmu Lokalu na cele turystyczne, dostępny cały czas w Serwisie, przekazywany także Klientowi wraz z Potwierdzeniem Rezerwacji; Klient w każdym czasie ma możliwość zapisania treści niniejszego Regulaminu na dowolnym nośniku, jak również jego wydrukowania;

11. Rezerwacja – zaakceptowane przez Klienta poprzez wpłatę zaliczki warunki najmu Lokalu zawarte w Potwierdzeniu Rezerwacji, stanowiące wraz z niniejszym Regulaminem umowę najmu Lokalu na cele turystyczne;

12. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bocahouse.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności przeglądać oferty i składać Zapytania;

13. Umowa najmu – umowa najmu Lokalu na cele turystyczne zawarta przez Klienta z Organizatorem na odległość w ramach Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy, której treść stanowi Potwierdzenie Rezerwacji i niniejszy Regulamin;

14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.);

15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

16. Ustawa o usługach turystycznych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

17. Zapytanie – dokument elektroniczny przesyłany przez Klienta Organizatorowi za pośrednictwem Serwisu, w którym Klient przedstawia informacje, najmem jakiego Lokalu prezentowanego w Serwisie jest zainteresowany, na jaki okres czasu, jaka jest liczba osób, która ma korzystać z Lokalu, a także inne, istotne dla Klienta informacje dotyczące interesującego go Lokalu (np. dotyczące możliwości pobytu w Lokalu zwierząt bądź potrzeby uzupełnienia wyposażenia o dodatkowe elementy).

§ 3. Zawarcie umowy

1. [Etapy] Niniejszy Regulamin szczegółowo opisuje procedurę zawarcia umowy najmu Lokalu, która składa się z następujących etapów:

a) złożenie przez Klienta Zapytania dotyczącego Lokali prezentowanych w Serwisie, zawierającego istotne dla Klienta dane dotyczące Lokalu;

b) odpowiedzi Organizatora w formie Potwierdzenia Rezerwacji informującej o dostępności Lokalu na interesujących Klienta warunkach;

c) akceptacji przez Klienta warunków najmu opisanych w Potwierdzeniu Rezerwacji i w niniejszym Regulaminie.

Akceptacja następuje także poprzez wpłatę zaliczki bądź całości Ceny najmu (jest to zależne od ilości czasu pozostałego od dokonywania Rezerwacji do rozpoczęcia okresu najmu), zgodnie z informacją wskazaną w Potwierdzeniu Rezerwacji; oraz wykonania umowy najmu, które przebiega następująco:

a) przekazanie przez Klienta danych dotyczących jego osoby i osób, które będą mu towarzyszyły w Lokalu;

b) uregulowanie przez Klienta pozostałej po wpłacie zaliczki Ceny najmu, jeżeli jej wpłacenie w całości nie było konieczne dla złożenia Rezerwacji oraz kwoty kaucji, jeżeli kaucja nie jest płatna na miejscu;

c) przybycie na miejsce w ustalonych godzinach zakwaterowania, odbiór kluczy;

d) ewentualne uregulowanie należności za usługi dodatkowe (dodatkowe wyposażenie, pobyt zwierząt w Lokalu itp.)

e) korzystanie z Lokalu przez Klienta;

f) w razie potrzeby zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń bądź reklamacji;

g) zdanie Lokalu Gospodarzowi przed godziną, w której Lokal powinien być opuszczony;

h) zwrot kaucji w przypadku niestwierdzenia żadnych uszkodzeń ani braków w Lokalu.

2. [Zapytanie] Korzystając ze znajdującej się w Serwisie wyszukiwarki oraz kompletnego opisu każdego Lokalu łącznie ze znajdującym się w niej sprzętem, zdjęciami Lokalu, ceną najmu i dostępnością, Klient wybiera interesujący go Lokal, podaje termin wynajmu, liczbę osób, która ma korzystać z Lokalu, dane kontaktowe, w tym adres e-mail, a także informacje dodatkowe istotne dla Klienta dotyczące najmu i wysyła Zapytanie do Organizatora. Zapytanie można złożyć również telefonicznie, na podany w Serwisie numer telefonu. Przed wysłaniem zapytania Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, dostępnego w Serwisie.

3. [Informacje] Po otrzymaniu Zapytania Organizator przesyła klientowi Potwierdzenie Rezerwacji, zawierające informacje na temat dostępności Lokalu w interesującym Klienta terminie, dane dotyczące dostępności usług dodatkowych, o ile Klient w formularzu Zapytania w „informacjach dodatkowych” potrzebę usług takich zgłaszał. Wraz z Potwierdzeniem Rezerwacji Klient otrzymuje także niniejszy Regulamin. Potwierdzenie Rezerwacji zawiera szczegółowe informacje dotyczące:

a) Ceny najmu, terminów i sposobu płatności,

b) kwoty lub procentowym udziale zaliczki w Cenie najmu, o ile nie jest konieczne uregulowanie Ceny najmu w całości;

c) dokładnej lokalizacji Lokalu, jego rodzaju i kategorii,

d) wysokości kaucji i terminie oraz sposobie jej uregulowania,

e) zakresu i kosztów ewentualnych usług dodatkowych, osobno płatnych na miejscu,

f) miejsca i czasu odbioru kluczy, w tym godzin otwarcia biura Gospodarza oraz jego danych kontaktowych,

g) godzin, w których możliwe jest zakwaterowanie i w których należy zdać Lokal w dniu odjazdu,

h) numeru telefonu w przypadkach pilnych i innych niezbędnych informacji,

i) podstawach prawnych umowy najmu i konsekwencjach prawnych z niej wynikających;

j) ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych;

k) informacji i danych dotyczących Klienta oraz osób mu towarzyszących, które Klient zobowiązany będzie w przypadku zaakceptowania warunków przedstawionych w Potwierdzeniu Rezerwacji i zawarcia umowy najmu.

4. [Zaliczka] Klient akceptując warunki przedstawione w Potwierdzeniu Rezerwacji oraz zawarte w niniejszym Regulaminie wpłaca we wskazanym terminie Zaliczkę, bądź całą Cenę najmu, jeżeli obowiązek taki wynika z Potwierdzenia Rezerwacji. Brak wpłaty należności we wskazanej w Potwierdzeniu Rezerwacji kwocie i wskazanym terminie jest traktowany jako rezygnacja z Rezerwacji, a Organizator uprawniony jest do udostępnienia Lokalu innym osobom.

5. [Zawarcie umowy] Z chwilą zapłaty Zaliczki lub Ceny najmu zgodnie z warunkami określonymi w Potwierdzeniu Rezerwacji, rozumianą jako chwila wpływu środków na rachunek Organizatora, Rezerwacja jest uznana za skuteczną na warunkach przedstawionych w Potwierdzeniu Rezerwacji oraz w niniejszym Regulaminie i umowa najmu wchodzi w życie.

6. [Informacje uzupełniające] Klient, który złożył Rezerwację akceptując warunki przedstawione w Potwierdzeniu Rezerwacji poprzez wpłatę wskazanej kwoty w zakreślonym terminie, zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi informacji i danych dotyczących Klienta i osób, które będą mu towarzyszyły w trakcie najmu Lokalu w terminie zakreślonym w Potwierdzeniu Rezerwacji. Nieprzekazanie tych informacji może być traktowane przez Organizatora jako rezygnacja z Rezerwacji z konsekwencjami opisanymi w § 7 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu.

7. [Usługi nie objęte umową] Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem jest umową najmu Lokalu i nie obejmuje żadnych dodatkowych usług, w szczególności usług związanych z zapewnieniem Klientowi transportu do Lokalu będącego przedmiotem umowy ani powrotem do kraju. Zakresem usługi nie jest objęte także gwarantowanie, dostarczanie bądź organizowanie Klientowi jakichkolwiek posiłków w Lokalu bądź poza nim, które Klient organizuje we własnym zakresie. Usługa oferowana przez Organizatora nie obejmuje także żadnego programu zwiedzania ani zapewniania jakichkolwiek atrakcji turystycznych.

§ 4. Ceny i sposób płatności

1. [Ceny najmu] Zamieszczone w Serwisie ceny mają charakter zaproszenia do składania ofert i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Ceny najmu podane w Serwisie mogą ulegać zmianie w zależności od okresu i dostępności obiektu oraz z przyczyn niezależnych od Organizatora. Ostateczna Cena najmu lokalu w interesującym Klienta terminie zostanie podana w Potwierdzeniu Rezerwacji. Cena najmu ustalana jest za okres miesiąca, tygodnia bądź za dobę. Klienta i Organizatora wiąże Cena najmu z chwili złożenia przez Klienta Zapytania, o ile Klient w terminie ureguluje zaliczkę bądź Cenę najmu, jeżeli jest to wymagane w Potwierdzeniu Rezerwacji.

2. [Podwyższenie Ceny najmu] Cena najmu może ulec podwyższeniu wyłącznie w przypadku:

a) wzrostu opłat urzędowych lub podatków;

b) wzrostu kursów walut. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena najmu w umowie nie może być podwyższona.

3. [Zaliczka] Jeżeli Klient składa Zapytanie na mniej niż 30 dni przed interesującym go rozpoczęciem okresu najmu, zobowiązany jest do jednorazowej wpłaty całej Ceny najmu, o czym będzie poinformowany w Potwierdzeniu Rezerwacji. Jeżeli Klient składa Zapytanie we wcześniejszym terminie, w Potwierdzeniu Rezerwacji zostanie poproszony o wpłatę zaliczki w wysokości 40% Ceny najmu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania Potwierdzenia Rezerwacji. Zarówno wpłata Zaliczki, jak i wpłata całej Ceny najmu traktowana jest jako akceptacja warunków najmu opisanych w Potwierdzeniu Rezerwacji i w niniejszym Regulaminie.

4. [Nowe Zapytanie] Brak uregulowania przez Klienta określonej w Potwierdzeniu Rezerwacji kwoty powoduje konieczność ponownego złożenia Zapytania, w oparciu o aktualne w dacie składania Zapytania ceny.

5. [Brak zapłaty Ceny najmu] W Potwierdzeniu Rezerwacji Klient otrzymuje informację o terminie wpłaty pozostałej Ceny najmu, która powinna nastąpić przed upływem 30 dni do daty rozpoczęcia najmu. W przypadku braku wpłaty pozostałej części Ceny najmu w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji, a najpóźniej do 30 dni przed datą rozpoczęcia najmu, Organizator uprawniony jest do anulowania Rezerwacji oraz zatrzymania wpłaconej kwoty zaliczki, o czym poinformuje Klienta.

6. [Sposób płatność] Zaliczki i Zapłata opisane powyżej będą przekazane Organizatorowi przez Klienta w walucie EUR przelewem elektronicznym na podany w Potwierdzeniu Rezerwacji numer rachunku bankowego. W przypadku płatności w PLN, Cena najmu zostanie obliczona na podstawie kursu walut banku Organizatora z dnia złożenia Zapytania. Z uwagi na występujące różnice w terminach realizacji zleceń płatniczych pomiędzy bankami Klient powinien przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie płatności na adres mailowy Organizatora tego samego dnia, którego dokona płatności.

§ 5. Warunki korzystania z Lokalu

1. [Ilość osób] Lokal może być zajmowany wyłącznie przez liczbę osób wskazaną w formularzu Rezerwacji i potwierdzoną przez Organizatora. Nie jest dopuszczalne zajmowanie Lokalu przez większą liczbę osób, niż uzgodniona. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia, że w Lokalu przebywa większa liczba osób, niż uzgodniona. Jeśli Klient planuje ulokować w Lokalu większą liczbę osób niż pierwotnie przewidziana, musi uzyskać zgodę Organizatora przed rozpoczęciem terminu najmu. Wyrażając zgodę na zamieszkiwanie w Lokalu większej liczby osób, Organizator określi wysokość opłaty dodatkowej od każdej dodatkowej osoby. Klient zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z obowiązującymi normami.

2. [Obowiązek Klienta] Klient zobowiązany jest zwrócić staranną uwagę na godziny przyjazdu i odjazdu z wynajmowanego obiektu, które mogą różnić się między sobą oraz w różnych okresach.

3. [Okres najmu] Poza sezonem Klient może wybrać każdy dzień tygodnia za początek i koniec pobytu. W sezonie, rozumianym jako okres od lipca do sierpnia, minimalny okres najmu większości lokali wynosi jeden tydzień. W przypadku pobytów krótszych niż tydzień, pobierana jest opłata za każdą dobę.

4. [Godziny zakwaterowania i wyjazdu] Godziny zakwaterowania przypadają pomiędzy godziną 16:00 a 18:00 czasu miejscowego. W przypadku odmiennych godzin zakwaterowania, Organizator w Potwierdzeniu Rezerwacji poinformuje Klienta o godzinach zakwaterowania w odniesieniu do konkretnego Lokalu. Jeśli Klient planuje przybyć w innym czasie, niż godziny zakwaterowania, powinien poinformować o tym Gospodarza osobiście, bądź za pośrednictwem Organizatora, nie później, niż na 3 dni przed planowanym przybyciem. W przypadku przybycia po wyznaczonych godzinach, Gospodarz ma prawo pobrać dodatkową opłatę w wysokości 30 EUR, płatną w chwili odbioru kluczy. W dniu wyjazdu należy opuścić lokal przed godziną 09:30 czasu lokalnego. Opuszczenie Lokalu po godzinie 9:30 czasu lokalnego uprawnia Gospodarza do zatrzymania wpłaconej kaucji bądź jej części, w zależności od zakresu opóźnienia.

5. [Kaucja] O wysokości kaucji i terminie jej wpłacenia Klient informowany jest w Potwierdzeniu Rezerwacji. Kaucja powinna zostać uregulowana najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem okresu najmu. Wpłata kaucji wraz z opłatami dodatkowymi, jeżeli zostanie to wskazane w Potwierdzeniu Rezerwacji – za sprzątanie, za dodatkowe wyposażenie, za pobyt w Lokalu zwierząt domowych itp. – jest warunkiem udostępnienia przez Gospodarza Lokalu. Kaucja zwracana jest w terminie 8 dni po zakończeniu okresu najmu. W przypadku zniszczeń lub uszczerbku w Lokalu, spowodowanych działaniem Klienta lub osób mu towarzyszących, z kaucji potrącone zostaną koszty przywrócenia Lokalu do pierwotnego stanu.

6. [Porządek] Klient zobowiązuje się opuszczając Lokal po upływie okresu najmu pozostawić go w odpowiednim stanie, czysty i posprzątany. Wszystkie meble i sprzęty powinny być ustawione w pozycjach, w których zastał je Klient w dniu przyjazdu. Naczynia powinny być pozmywane i schowane na swoje miejsce. Gospodarz ma prawo dokonania weryfikacji stanu Lokalu w dniu jego zdawania. W przypadku stwierdzenia nieporządku, ma on prawo zatrzymać całość bądź część kaucji, w zależności od stanu Lokalu.

7. [Sprzątanie] W Serwisie zawarta jest informacja, czy w Cenie najmu konkretnego Lokalu zawarte są koszty jego sprzątania, w jakiej częstotliwości i na jakich warunkach. Jeżeli koszty sprzątania Lokalu nie są ujęte w Cenie najmu, Klient ma obowiązek dbać o porządek we własnym zakresie z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w poprzednim ustępie, albo zwrócić się do Gospodarza o zorganizowanie sprzątania. Wysokość kosztów sprzątania Lokalu zostanie wyszczególniona w Potwierdzeniu Rezerwacji. Koszty te płatne są niezależnie od Ceny najmu oraz kaucji, wpłacane Gospodarzowi przy zakwaterowaniu.

8. [Pościel i ręczniki] Cena najmu obejmuje dostarczenie świeżej pościeli i ręczników pod koniec każdego tygodnia pobytu w Lokalu. W wyjątkowych sytuacjach, o których Klient będzie uprzedzony w Potwierdzeniu Rezerwacji, w konkretnych Lokalach nie będzie udostępnianej usługi wymiany pościeli i ręczników, a czynności te Klient będzie mógł wykonać samodzielnie mając możliwość odbioru świeżej pościeli i ręczników z biura Gospodarza.

9. [Dodatkowe wyposażenie] O potrzebie uzupełnienia wyposażenia Lokalu w dodatkowe łóżko, kołyskę, krzesło dla dziecka, należy poinformować w Zapytaniu. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostarczenie dodatkowe wyposażenie, o ile warunki lokalowe na to pozwalają. O braku możliwości dostarczenia dodatkowego wyposażenia Klient zostanie poinformowany bezzwłocznie w Potwierdzeniu Rezerwacji. Po rozpoczęciu okresu najmu zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt należy zgłosić Gospodarzowi, który poinformuje o możliwości jego dostarczenia. Dostarczenie dodatkowego wyposażenia może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, o których wysokości poinformuje Organizator w Potwierdzeniu Rezerwacji, a Gospodarz w chwili zgłoszenia zapotrzebowania.

10. [Zwierzęta] W Lokalach umieszczonych w Serwisie, nie ma możliwości pobytu ze zwierzętami domowymi. Klient może zgłosić w Zapytaniu wolę zabrania zwierzęcia do Lokalu, wskazując jego rasę, jednak zgodę na jego pobyt w Lokalu musi wyrazić Gospodarz. Pobyt zwierzęcia w Lokalu bądź jego otoczeniu wiąże się z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowej opłaty w wysokości 55 EURO wraz z kaucją.

11. [Telewizja satelitarna/kablowa] Dostępność telewizji satelitarnej bądź kablowej w Lokalu objętym ofertą nie oznacza, że odbierane mogą być w nim wszystkie kanały i programy. W przypadku, w którym Klient zainteresowany jest konkretnymi programami bądź kanałami, powinien wskazać je w Zapytaniu. Organizator w Potwierdzeniu Rezerwacji wskaże, czy i które z oczekiwanych przez Klienta kanałów bądź programów są dostępne.

12. [Media] Ponieważ Lokale objęte ofertą Organizatora przedstawioną w Serwisie umieszczone są poza kompleksami turystycznymi, mogą wystąpić z przyczyn niezależnych od woli Organizatora i Gospodarza, a także bez ich wcześniejszej wiedzy przerwy w dostawie wody, elektryczności bądź Internetu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za takie przerwy i wynikłe z nich niedogodności po stronie Klienta.

13. [Opłaty za zużycie energii] Ewentualna konieczność ponoszenia przez Klienta dodatkowych, tygodniowych opłat związanych ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej ujawniona jest w Serwisie i jest uzależniona od okresu, w którym Klient planuje wynajmować Lokal. Dodatkowe opłaty wiążą się z koniecznością dodatkowego ogrzewania bądź stosowania klimatyzacji w Lokalu. W sytuacji, w której opłaty takie są przewidywane, Klient jest informowany przez Organizatora w Potwierdzeniu Rezerwacji o ich wysokości i sposobie regulowania.

14. [Roboty] Lokale objęte ofertą Organizatora i dostępne w Serwisie usytuowane są w osiedlach rezydencjalnych, w związku z czym w wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że w ich okolicach przeprowadzane będą niespodziewane roboty. Prace te są prowadzone zazwyczaj przez właścicieli sąsiednich nieruchomości, wykonawców lub organizacje rządowe, na których działania Organizator ani Gospodarz nie mają wpływu, przez co nie ponoszą oni odpowiedzialności za ewentualne niedogodności spowodowane robotami prowadzonymi bez uzgodnienia z Gospodarzem.

§ 6. Reklamacje

1. [Obowiązek poinformowania Gospodarza] W razie stwierdzenia przez Klienta jakichkolwiek uchybień w stosunku do opisu Lokalu i warunków najmu, winien o tym bezzwłocznie poinformować Gospodarza i Organizatora. Gospodarz i Organizator natychmiast podejmą działania mające na celu usunięcie uchybień. Klient powinien do czasu rozwiązania problemu bądź usunięcia uchybień pozostawać dostępny telefonicznie. W razie braku możliwości rozwiązania problemu Klient godzi na zakwaterowanie w Lokalu alternatywnym o analogicznym lub wyższym standardzie.

2. [Kiedy nie przysługuje zwrot kosztów Rezerwacji] Jeśli skarga zgłoszona przez Klienta nie zostanie rozwiązana w satysfakcjonujący dla niego sposób, jest on zobowiązany do zgłoszenia Organizatorowi uargumentowanej skargi w formie pisemnej maksymalnie w ciągu siedmiu od czasu pobytu, w przeciwnym wypadku, reklamacja nie zostanie rozpatrzona. Jeśli Klient zmieni lokal lub go opuści przed czasem bez powiadomienia Organizatora, straci wszelkie prawa do ubiegania się o zwrot kwoty najmu.

3. [Zwrot kosztów Rezerwacji] Klient może domagać się zwrotu poniesionych kosztów Rezerwacji wyłącznie wówczas, gdy zaproponowane rozwiązanie problemu będzie nieakceptowane ze względu na istotną zmianę warunków lokalowych.

a) Poinformuje Gospodarza o zaistniałym problemie przed opuszczeniem Lokalu,

b) Zaproponowane rozwiązanie problemu będzie nieakceptowane ze względu na istotną zmianę warunków lokalowych,

c) W toku rozwiązywania problemu Klient nie będzie dostępny pod telefonem

d) Jeśli Klient zmieni lokal lub go opuści przed czasem bez powiadomienia Organizatora, straci wszelkie prawa do odzyskania pieniędzy.

4. [Pisemna reklamacja] Klient zobowiązany jest poinformować pisemnie Organizatora o braku możliwości satysfakcjonującego rozwiązania problemu i jego skutkach najpóźniej w terminie siedmiu dni dwóch tygodni od zakończenia umowy najmu.

§ 7. Rezygnacje, zmiany i anulacje

1. [Rozwiązanie umowy] Klient może rozwiązać umowę składając pisemne oświadczenie nie później, niż do 60 dni przed rozpoczęciem okresu najmu. Organizator uprawniony jest wówczas do zatrzymania kwoty wpłaconej zaliczki, zobowiązany jest natomiast do zwrotu pozostałej uiszczonej części Ceny najmu.

2. [Opłaty w przypadku rezygnacji] W przypadku rezygnacji przez Klienta z Rezerwacji, Organizator uprawniony jest do pobrania następujących opłat:

a) w przypadku rezygnacji przynajmniej na 60 (sześćdziesiąt) dni przed datą rozpoczęcia okresu wynajmu, całości wpłaconej zaliczki tj. 40% (trzydzieści procent) Ceny najmu.

b) w przypadku rezygnacji w okresie pomiędzy 60 a 30 dniami przed datą rozpoczęcia okresu najmu - 50% (pięćdziesiąt procent) Ceny najmu c) w przypadku rezygnacji przez Klienta z Rezerwacji na 30-dni przed datą rozpoczęcia okresu najmu Organizator uprawniony jest do zatrzymania całości Ceny najmu.

3. [Zmiany] Zmiany dotyczące Rezerwacji są możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w oparciu o uzgodnienia pomiędzy Klientem a Organizatorem, za zgodą Gospodarza. Zmiany Rezerwacji będą rozpatrywane w oparciu o dostępną w trakcie uzgodnień ofertę Organizatora i obowiązujące w tej dacie ceny.

4. [Rozwiązanie umowy przez Organizatora] Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Klientem w przypadku zajmowania Lokalu przez większą liczbę osób, niż przewidziana w formularzu Rezerwacji i jej potwierdzeniu.

5. [Siła wyższa] Organizator ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia warunków wyjątkowych, przez które rozumie się warunki natury niepozwalające na spełnienie warunków umowy. Przez siłę wyższą rozumie się takie okoliczności, jak wojna, strajki i katastrofy naturalne. W takiej sytuacji Organizator zobowiązany jest do zwrotu dokonanych opłat, może także w miarę możliwości zaproponować także Klientowi Lokal o podobnym lub wyższym standardzie, o ile Klient wyrazi na to zgodę.

§ 8. Odpowiedzialność za szkody

1. [Odpowiedzialność Organizatora] Organizator nie będzie odpowiedzialny za żadne szkody poniesione przez Klienta ani członków jego grupy, spowodowane przez nieodpowiednie użytkowanie Lokalu i/lub sprzętu bądź wyposażenia Lokalu. Jeśli Klient poniesie szkodę w konsekwencji defektów w wynajmowanym Lokalu, odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do dwukrotności Ceny najmu. Zastrzeżenie to nie dotyczy szkody na osobie.

2. [Odpowiedzialność Klienta] Klient ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody, a także za szkody pozostających pod jego opieką osób wspólnie wynajmujących Lokal. Klient może uwolnić się od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w Lokalu wyłącznie poprzez wskazanie osoby, która je wyrządziła.

3. [Potrącenia z kaucji] W przypadku szkód i/lub braków w wyposażeniu bądź sprzęcie powstałych z winy Klienta, z wpłaconej przez Klienta kaucji odliczone zostaną poniesione koszty przywrócenia Lokalu do należytego stanu. Jeśli wyrządzone szkody przewyższą kwotę kaucji, Organizator zastrzega sobie prawo domagania się od Klienta zapłaty.

§ 9. Ubezpieczenie

1. Cena za wynajem nie obejmuje ubezpieczenia.

2. Klient ma możliwość zawrzeć umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z umowy oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

3. Organizator rekomenduje Klientowi zawarcie dodatkowe ubezpieczenia podróżnego na okres wyjazdu.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Do niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie, w szczególności ustawę o usługach turystycznych, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawę o prawach konsumentów oraz Kodeks cywilny. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, przy czym do Rezerwacji już dokonanych, zastosowanie mają przepisy obowiązującego w dacie jej składania Regulaminu, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa będą stanowiły inaczej.