POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU BOCAHOUSE.PL

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu dostępnego pod adresem BocaHouse.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Serwisu.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Paweł Hammer prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rimac Paweł Hammer z siedzibą w Warszawie, ul. Sokratesa 13c/197, 01-909 Warszawa, NIP: 865-210-49-71, świadczący w oparciu o Serwis usługi pośrednictwa w zawieraniu umów najmu lokali wypoczynkowych na potrzeby turystyczne, upoważniony do zawierania takich umów oraz do pobierania opłat - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Serwisu.

3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

b) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Wszelkie terminy występujące w niniejszej Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedający, Serwis) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie dostępnym na stronach Serwisu.

§ 2.

Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Rezerwacji zdecyduje się na skorzystanie z przedstawionych na cele najmu Lokali, jego dane przekazane zostaną Gospodarzowi Lokalu oraz podmiotowi, za pośrednictwem którego Administrator dysponuje Lokalami.

2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

a) zawarcie i realizacja Rezerwacji bądź odpowiedzi na Zapytanie (np. utrzymanie Konta);

b) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora,

c) cele statystyczne;

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: a) w przypadku Klienta, który dokonuje Rezerwacji, Administrator udostępnia dane osobowe Klienta Gospodarzowi oraz podmiotowi, za pośrednictwem którego Administrator udostępnia Lokale na cele najmu. b) w przypadku Klienta, który zwraca się wyłącznie z Zapytaniem, Administrator nie udostępnia danych osobowych Klienta żadnym podmiotom trzecim.

4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających z Serwisu:

a) imię i nazwisko;

b) adres poczty elektronicznej;

c) numer telefonu kontaktowego;

d) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy);

e) w wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta,

f) dane osób towarzyszących Klientowi, w zakresie podanym powyżej.

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Rezerwacji (umowy najmu) lub świadczenia usług elektronicznych w Serwisie (odpowiedzi na skierowane Zapytanie). Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz w Regulaminie.

§ 3.

Cookies i dane eksploatacyjne

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis).

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu w następujących celach:

a) lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Klientów;

b) tworzenia statystyk;

c) prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta;

d) tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

3. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu (przykładowo niemożliwym może okazać się złożenie Zapytania).

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwisu – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Serwisu (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwis. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

§ 4.

Podstawa przetwarzania danych

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu oraz w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy najmu i skierowania Zapytania lub świadczenia usług elektronicznych skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy bądź świadczenia takich usług.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest

a) uprzednia zgoda Klienta,

b) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

§ 5.

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania: a) uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, b) czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do: a) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

§ 6.

Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.

3. Administrator stosuje zabezpieczenia zbioru danych zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy najmu (Rezerwacji) Lokalu następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail podsumowania złożonej Rezerwacji oraz dokumentu elektronicznego zawierającego najistotniejsze dane dotyczące przepisów mających zastosowanie do umowy oraz innych informacji mających znaczenie dla Klienta. Klient jest uprawniony do wyświetlania i wydrukowania zarówno informacji, jak i podsumowania złożonej Rezerwacji.

5. Dane osobowe lub informacje dotyczące Klientów mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Klientów osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Serwisu, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z Serwisu.